Hrvatsko nuklearno društvo

Hrvatsko nuklearno društvo

I have never regarded nuclear radiation or nuclear power as anything other than a normal and inevitable part of the environment. Our prokaryotic forebears evolved on a planet-sized lump of fallout from a star-sized nuclear explosion, a supernova that synthesised the elements that go to make our planet and ourselves. <James Lovelock>

Pojmovnik

Tražite izraze (regularne ekspresiju su dozvoljene)
Počinje sa Sadrži Točan izraz

Pojmovnici

Izraz Definicija
Americij

Americij (oznaka Am) je umjetni radioaktivni element iz skupine aktinida i transuranijskih elemenata. Otkriven je 1944. godine u laboratoriji Sveučilišta u Chicagu bombardiranjem plutonija neutronima, a ime mu potječe od kontinenta na kojem je otkriven (Amerika). Poznat je niz izotopa americija čiji su maseni brojevi unutar intervala od 232 do 247. Najsporije se raspada izotop americija Am243 (vrijeme poluraspada 7370 godina), koji je alfa emiter. U praktičnoj upotrebi kao alfa emiter služi izotop americija Am241, čije vrijeme poluraspada iznosi oko 430 godina. Izotopi americija se pojavljuju u lancima teških izotopa koji se stvaraju u reaktoru, izlaganjem neptunija, plutonija, te samog prethodno stvorenog americija, neutronskom toku u reaktoru.

Pregleda: 1041
Barn

Jedinica za udarni presjek nuklearne reakcije, oznaka b, dimenzija udarnog presjeka izražena je kao površina, te je u SI sustavu iskazana u jedinicama m2. U atomskom svijetu je 1 m2 neprimjereno velika jedinica, te je zadržana povijesna jedinica barn. Značenje engleske riječi barn je „štagalj“, a nastala je nakon što je jedan nuklearni fizičar u Americi, želeći izraziti veliku relativnu veličinu promatranog udarnog presjeka, uzviknuo: 'velik je kao štagalj'. Sa SI jedinicom m2 povezana je relacijom 1 b = 10-28m2.

Pregleda: 913
Gorivni ciklus

Obuhvaća sve korake pridobivanja, obrade, upotrebe i zbrinjavanja nuklearnog goriva: vađenje rude i njezina obrada (proizvodnja žutog kolača), obogaćivanje, proizvodnja goriva, upotreba goriva u reaktoru, pohrana istrošenog goriva i njegovo reprocesiranje ili konačno odlaganje.

Pregleda: 1013

Anketa

Nuklearna energija: zlo, spas ili?

Facebook Twitter

HND